Кодекс корпоративної культури

1.1   Корпоративна культура вищого навчального закладу – зосередження цінностей, стійких норм, поглядів, принципів життя та діяльності, ідей, які виникли у вищому навчальному закладі і в той чи інший спосіб продукують зразки поведінки його співробітників.

1.2   Кодекс корпоративної культури викладачів, студентів, співробітників Машинобудівного коледжу СумДУ (далі Кодекс) містить перелік загальних принципів, норм і правил поведінки, до виконання якого викладачі, співробітники, студенти Машинобудівного коледжу СумДу (далі – МК СумДУ) повинні вживати всіх необхідних заходів. Знання і дотримання студентами, викладачами і співробітниками МК СумДУ положень Кодексу є одним із критеріїв оцінки якості їх професійної діяльності та службової поведінки.

1.3   Кодекс розроблений на основі законодавства України, загальновизнаних моральних та етичних принципів і норм, Положення про Машинобудівний коледж СумДУ.

1.4  Кодекс є одним із основних документів нормативної бази МК СумДУ, що орієнтують кожного члена колективу на досягнення спільних цілей, концентрують і спрямовують ініціативу, а також впорядковують ділове спілкування і забезпечують сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.

1.5 Кожен викладач, співробітник, студент МК СумДУ, дотримуючись норм даного Кодексу, здійснює свій внесок у підвищення іміджу і ділової репутації  коледжу.

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ

2.1   Загальною метою Кодексу є визначення переліку принципів, норм і правил поведінки викладачів, співробітників, студентів МК СумДУ.

2.2   Стратегічною метою Кодексу є формування ефективної професійної діяльності у сфері надання освітніх послуг, а також підвищення конкурентоспроможності коледжу  як на території Сумської області, так і в Україні.

2.3   Завдання Кодексу: підвищення рівня корпоративної культури викладачів, співробітників, студентів МК СумДУ;  визначення морально-етичних норм взаємодії викладачів, співробітників, студентів МК СумДУ.

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

3.1 Кожен представник коледжанської спільноти у своїй професійній, навчальній та громадській діяльності:

 • керується нормами чинного законодавства;

 • цінує ділову репутацію коледжу, піклується про його позитивний імідж у професійному співтоваристві, не чинить дій, що завдають шкоди інтересам коледжу та протидіє будь-яким спробам підірвати його авторитет, забезпечує конфіденційність службової інформації;

 • бере на себе відповідальність за реалізацію декларованих цілей і усвідомлює свою причетність до успіхів і невдач коледжу;

 • орієнтується на духовність, громадянськість, патріотизм, загальноприйняті моральні норми, що відображають ідеали добра, довіри, гуманізму;

 • сповідує принципи справедливості і чесності, протистоїть корупції, хабарництву та протекціонізму в навчальному середовищі;

 • сприяє створенню в коледжі атмосфери довіри, доброзичливості, справедливості, шанобливого ставлення до гідності і прав кожного члена колективу, не допускаючи будь-яких форм дискримінації та насильства;

 • дбайливо ставиться до майна навчального закладу, дотримується чистоти і порядку в спорудах та на території МК СумДУ, на робочому місці, у навчальних аудиторіях, лабораторіях, гуртожитках тощо; бережно і виключно з метою виконання посадових обов’язків чи навчальної діяльності використовує офісну техніку, засоби зв’язку, навчальне та лабораторне обладнання, бібліотечний фонд;

 • поводить себе коректно, не допускає відхилень від визнаних форм ділового спілкування, висловлює підтримку, розуміння та позитивне ставлення до членів колективу, не дозволяючи необґрунтованих негативних суджень на адресу колег та товаришів;

 • зберігає і примножує традиції коледжу та сприяє поширенню його кращих практик із метою формування відповідного середовища в місті та регіоні;

 • поважає сімейні цінності, приватне життя своїх колег та осіб, які навчаються;

 • веде здоровий спосіб життя, піклується про підтримку своєї працездатності і відповідально ставиться до здоров’я інших людей.

3.2 Як представник єдиної коледжанської спільноти кожен викладач та співробітник:

 • дотримується умов укладеного з ним трудового договору, функціональних обов’язків (вимог посадової інструкції) та правил внутрішнього розпорядку, подаючи позитивний приклад іншим членам колективу;

 • схвалює і підтримує пропозиції осіб, які навчаються, що спрямовані на вдосконалення навчального процесу та інших напрямів діяльності;

 • підвищує рівень професійної майстерності, вивчає вітчизняний і зарубіжний досвід, обмінюється результатами досліджень із колегами, орієнтуючись при цьому на цілі і завдання розвитку коледжу, зберігаючи і захищаючи його інтелектуальну власність, поважає авторські права, вважає недопустимими підробки та плагіат;

 • формує у осіб, які навчаються, професійні якості за обраними напрямками підготовки (спеціальностями), компетентність, здатність до роботи та життя в умовах глобалізованого світу;

 • поважає думку студентства, проявляє у спілкуванні з молоддю терпіння, стриманість та доброзичливість, не допускаючи при цьому панібратства;

 • з повагою ставиться до студентських організацій коледжу, зокрема, до студентської профспілкової організації та студентського самоврядування;

 • допомагає розвитку творчих здібностей і навичок осіб, які навчаються, сприяє становленню високоморальної і відповідальної особистості з активною громадянською позицією;

 • не допускає отримання за свою професійну діяльність будь-яких винагород, послуг, пільг, не передбачених законодавством України, загальнодержавною та нормативною базою коледжу;

3.3 Студент, як представник єдиної коледжанської спільноти:

 • наполегливо оволодіває знаннями та професійними навичками, виконуючи всі вимоги навчального плану;

 • протистоїть академічній нечесності, відповідально і добросовісно виконуючи навчальні завдання та складаючи процедури контролю знань;

 • проявляє громадянську активність і відповідальність, бере активну участь у житті групи, курсу, відділення та колледжу через різні форми самоврядування, самодіяльності, фізичної культури, спорту та волонтерської діяльності;

 • проявляє у спілкуванні доброзичливість, повагу та чемність, не допускаючи будь-яких проявів неповаги до старших, нецензурних висловів, грубості та вандалізму;

 • бере на себе відповідальність за власні дії та власне майбутнє, розвиваючи творчі здібності, лідерські якості, відчуття власної гідності й самоповаги.

4 КУЛЬТУРА  ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

4.1 Викладачі, співробітники коледжу та студенти повинні мати зовнішній вигляд, що відповідає характеру професійної, навчальної діяльності, віддаючи перевагу діловому стилю одягу.

4.2 Не допускається поява  в коледжі у спортивному, пляжному, брудному та неохайному одязі (за винятком занять з фізичної культури та інших заходів,що вимагають спеціальної форми одягу).

4.3 Не допускається поява в коледжі в одязі, що пропагує національну, релігійну чи субкультурну ворожнечу, та з символікою, що демонструє політичну та ідеологічну заангажованість.

4.4 Перебуваючи в будівлі коледжі, чоловіки повинні  знімати головні убори. При вході у приміщення (чи при виході з них) бажано пропустити вперед жінок та літніх людей, людей з обмеженими можливостями, допомогти їм піднятися сходами тощо.

4.5 Не допускається залишати сміття, жувальні гумки на робочих місцях, робити написи і малюнки на меблях, стінах тощо, а також клеїти інформаційні листи та оголошення у не призначених для цього місцях.

4.6 Забороняється куріння в приміщеннях і на території навчального закладу.

4.7 Викладачі та співробітники повинні поважати колег та осіб, які навчаються, не допускати запізнень на роботу та  навчання і марнотратства часу.

4.8 Особи, які навчаються, зобов’язані вітати викладача, який входить в аудиторію, вставанням.

При запізненні на заняття вони можуть зайти до аудиторії тільки з дозволу викладача.

4.9 Під час проведення заходів (конференцій, «круглих столів», засідань, ділових зустрічей, урочистостей) члени колективу повинні проявляти повагу до виступаючих і толерантне ставлення до інших точок зору, дотримуватися тиші і порядку, не користуватися мобільними телефонами; у разі отримання відповідного дозволу залишають приміщення у паузі між виступами.

4.10 Викладач та співробітник коледжу не повинен:

 • принижувати гідність студента, підвищувати голос, навмисно спотворювати імена та прізвища; при цьому викладач чи співробітник зобов’язаний зробити зауваження щодо некоректної поведінки та

зовнішнього вигляду особи, яка навчається, співробітника чи відвідувача, якщо їх поведінка, зовнішність чи висловлювання суперечать вимогам Кодексу;

 • проводити під час навчальних занять політичну чи релігійну агітацію, а також здійснювати рекламну діяльність, яка не відповідає статутним завданням коледжу;

 • пред’являти під час здачі іспиту чи заліку вимоги, що виходять за рамки навчальної програми;

 • змінювати критерії оцінки в ході контрольних заходів, а також брати за критерій при оцінюванні знань суб’єктивне ставлення до студента чи його особисті якості;

 • використовувати службове становище в корисливих цілях;

 • грубо поводити себе по відношенню до колег, осіб, які навчаються, і відвідувачів;

 • бути відсутнім на робочому місці без поважних причин за винятком ситуацій, пов’язаних із виконанням службових доручень або посадових обов’язків;

 • без дозволу, який надається у встановленому порядку, використовувати робоче місце, службові приміщення, обладнання (включаючи ресурси Інтернет та соціальних мереж) не за призначенням та

користуватися мобільним телефоном під час занять та контрольних заходів.

4.11 Особи, які навчаються, не повинні:

 • отримувати чи надавати допомогу під час процедур контролю знань, здавати завдання або письмові роботи, підготовлені іншою особою, користуватись шпаргалками чи іншими недозволеними засобами під час занять та контрольних заходів;

 • пропускати заняття або запізнюватися на них без поважної причини, залишати аудиторію під час занять без дозволу викладача;

 • користуватися мобільним телефоном під час занять та контрольних заходів.

5 МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ КОДЕКСУ

Положення Кодексу корпоративної культури  коледжу реалізуються через розвиток системи позанавчальної діяльності, виховання, «глобалізації» виховного процесу.

Співробітники та особи, які навчаються в МК СумДУ, зобов’язані знати і дотримуватися Кодексу корпоративної культури, нести відповідальність перед коледжанською спільнотою за свою діяльність і поведінку.

5.1 Впровадження Кодексу здійснюється через:

 • визнання його принципів усіма учасниками навчального процесу та їх неухильне виконання;

 • пропаганду, поширення та підкріплення задекларованих принципів власним прикладом кожного члена колективу;

 • активну й ініціативну участь кожного на рівні його можливостей та компетенції у вирішенні завдань, що стоять перед коледжем;

 • визнання персональної відповідальності керівника, співробітника та представника студентського самоврядування за порушення норм кодексу (у тому числі і з боку сторонніх відвідувачів) у приміщеннях, за які вони несуть відповідальність чи під час заходів, що ними реалізуються;

 • активне залучення співробітників та осіб, які навчаються, до роботи по благоустрою території та приміщень коледжу;

 • підвищення загального рівня естетизації території та приміщень навчального закладу, якості проведення заходів, у тому числі на рівні групи, спеціальності, відділення,коледжу.

5.2 За порушення норм Кодексу до викладачів, співробітників і студентів, відповідним

громадським чи дорадчим органом можуть бути застосовані такі заходи:

 • розгляд питання на засіданні комісії з питань профілактики правопорушень;

 • залучення до суспільно-корисних робіт на території коледжу чи міста;

 • клопотання перед адміністрацією та органами студентського самоврядування про застосування засобів дисциплінарного впливу, у тому числі відрахування осіб, які навчаються;

 • матеріальне або фінансове відшкодування заподіяних збитків;

 • клопотання перед адміністрацією про звільнення викладача чи співробітника або щодо наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 6 ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Кодекс корпоративної культури затверджується на засіданні педагогічної ради Машинобудівного коледжу СумДУ.
6.2   Кодекс корпоративної культури може доповнюватись. Усі зміни Кодексу затверджуються на засіданні педагогічної ради Машинобудівного коледжу СумДУ.
6.3   Кодекс доводиться під особистий підпис викладачів і співробітників відділом кадрів, а до відома студентів  –  керівниками груп та завідувачами відділень.